Projekat Zelene Javne Nabavke doprinosi sprovođenju politike zelenih javnih nabavki na različitim nivoima društva jačanjem kapaciteta javnih naručioca, organa vlasti, ali i organizacija civilnog društva za primenu zelenih kriterijuma za nabavku robe i usluga.

Takođe i podizanjem svesti šire javnosti i drugih zainteresovanih strana uključenih u ovaj proces kako bi se smanjio štetan uticaj na zdravlje i životnu sredinu i pokrenule uštede javnih sredstava.

Rečnik zelenih nabavki

Rečnik zelene javne nabavke

 • Aspekt životne sredine

  Еlement aktivnosti, proizvoda ili usluga neke organizacije koji jeste ili može da bude u uzajamnom odnosu sa životnom sredinom.

 • BCF

  (eng. bioconcentration factor – BCF) – Faktor biokoncentracije, predstavlja odnos između log Kow i biokoncentracije organske supstance.

 • Bezbednosni list

  (eng. “Safety Data Sheet” – SDS) Bezbednosni list predstavlja “ličnu kartu” hemikalije. Prvenstveno je namenjen profesionalnim korisnicima i služi za davanje informacija o opasnostima koje proističu iz fizičkih i hemijskih svojstava hemikalija, kao i sa njima povezanim rizicima po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Više u Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista.

 • Cirkularna javna nabavka

  Cirkularna javna nabavka je proces kako naručioci kupuju radove, dobra ili usluge kojim se doprinosi da se zatvori proces potrošnje energije i materijala kroz lanac snabdevanja. Ovim nabavkama je potrebno da se svede na najmanju moguću meru, a u najboljem slučaju izbegnu negativni uticaji na životnu sredinu i stvaranje otpada kroz celokupan životni ciklus proizvoda. (Definicija data u publikaciji Evropske komisije-Public procurement for a circular economy. European Commission, 2017 (p.5)).

 • CLP Uredba (EU)

  (eng. “Classification, Labeling & Packaging Regulaton”) Uredba EZ br.1272/2008 o klasifikaciji, obeležavanju i pakovanju supstanci i smeša.

 • CLP/GHS Pravilnik

  Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN.

 • Deklaracija u vezi sa životnom sredinom

  (eng. Environmental declaration) – Pogledaj Eko oznaka u vezi sa životnom sredinom.

 • Dužnost poštovanja životne sredine (načela javne nabavke)

  Privredni subjekti dužni su da u izvršavanju ugovora o javnoj nabavci između ostalog poštuju obaveze u oblasti zaštite životne sredine, odnosno odredbe međunarodnog prava vezanog za zaštitu životne sredine.

 • ECF karakteristika papira

  ECF (engl. Elementary Chlorine Free); Papir sa ECF karakteristikama podrazumeva da je prilikom proizvodnje papira postupak beljenja papira izvršen bez upotrebe elementarnog hlora.

 • Eko oznaka u vezi sa životnom sredinom

  (eng.Environmental label) -Tvrdnja koja ukazuje na aspekte životne sredine nekog proizvoda ili usluge. Napomena: Oznaka ili deklaracija vezana za životnu sredinu može biti, između ostalog, u obliku izjave, simbola ili grafičke oznake na proizvodu ili ambalaži, u okviru uputstva za upotrebu proizvoda (tehnička dokumentacija), tehničkog izveštaja (biltena), u obliku reklame ili javnog oglašavanja. (Ref. SRPS ISO 14020:2012, Oznake i deklaracije koje se odnose na zaštitu životne sredine – Opšti principi).

 • Eko oznake tipa I

  Oznake kod kojih su kriterijumi za njihovo ispunjenje određeni od strane nezavisnog tela i koji se prate kroz proces provere i sertifikacije, kao što su npr. Eko znak EU, Eko znak „Nordijski labud“, Eko znak „Plavi anđeo“, Eko znak Republike Srbije i sl. Napomena: Za više informacija videti i standard: SRPS ISO 14024:2018 Oznake i deklaracije u vezi sa životnom sredinom – Označavanje tipa I u vezi sa životnom sredinom – Principi i procedure.

 • EMAS

  (eng. “Eco Management and Audit Scheme”)
  Shema za Eko menadžment i proveru (EMAS) – Predstavlja najkredibilniji sistem menadžmenta životnom sredinom (značajno je zahtevniji od sistema menadžmenta životnom sredinom u skladu sa ISO 14001; svi zahtevi ISO 14001:2015 su sadržani samo u jednom od priloga EMAS uredbe (prilog II-a)) . EMAS predstavlja alat za menadžment životnom sredinom za kompanije i druge organizacije u svim ekonomskim sektorima da procenjuju, izveštavaju i poboljšavaju svoje ekološke performanse. Učešće u EMAS-u je dobrovoljno i otvoreno za sve vrste i veličine organizacija. EMAS je definisan odgovarajućim uredbama EU. Više o EMAS može se naći na: www.emas.eu. Registracija organizacija iz Srbije u EMAS jeste moguća uz određene uslove (videti i www.emas.rs).
  Cilj EMAS je promovisanje stalnih poboljšavanja performansi životne sredine kroz: (a) uspostavljanje i primenu politike životne sredine, programa i sistema menadžmenta od strane organizacija; (b) sistematsko, objektivno i periodično vrednovanje performansi; (c) javno izveštavanje o performansama životne sredine organizacija i drugim elementima sistema menadžmenta životnom sredinom preko odgovarajuće Izjave o zaštiti životne sredine (Environmental statement).

 • EMS

  (eng. “Environmental management system”). Pogledaj Sistem menadžmenta životnom sredinom.

 • EU GPP kriterijumi

  EU GPP (eng. “Green Public Procurement”) kriterijumi su ekološki kriterijumi za zelene javne nabavke koji se bave uticajima na životnu sredinu i dizajnirani su da se koriste u postupcima nabavki. Postoje osnovni (eng. core) i sveoubuhvatni (eng. comprehensive). Kriterijumi služe kao smernice za naručioce, a na naručiocima je na koji način i u kojoj meri će primeniti koje kriterijume, u odsustvu posebnih nacionalnih zakona koji regulišu ovo pitanje.

 • FLEGT

  FLEGT (engl. Forest Law Enforcement, Governance and Trade) – Sprovođenje zakona, upravljanje i trgovina; Inicijativa EU koja ima za cilj da unapredi upravljanje šumama i smanji ilegalnu seču drveća, istovremeno jačajući održivo upravljanje šumama i promovišući trgovinu legalno posečenim drvetom. FLEGT Akcioni plan EU usvojen je 2003. godine. Važan segment u realizaciji FLEGT procesa predstavlja usvajanje pravno obavezujuće Uredbe EU (iz 2005.god.) kojom se u državama članicama nastoji zabraniti uvoz proizvoda od drveta ilegalnog porekla.

 • FSC shema sertifikacije

  FSC (engl. Forest Stewardship Council-Chain of Custody) – Savet za upravljanje šumama; Kao jedan od mehanizama očuvanja šuma, jedna je od najmasovnije primenjenih shema sertifikacije i lanaca nadzora koja omogućava formalne garancije da sirovine potiču sa prostora gde se šumama upravlja na održiv način. FSC šema sertifikacije je uspostavila sopstvene standarde za zahtevima za sertifikaciju. Primena ovih standarda omogućava sertifikaciju, uspostavlja sistem, identifikaciju sirovina, kao i prateće kontrolne mehanizme koji omogućavaju deklarisanje i etiketiranje proizvoda kao formalnih garancija porekla.

 • GPP

  (eng. “Green Public Procurement”). Pogledaj Zelene javne nabavke

 • Inovacija i partnerstvo za inovacije

  Inovacija je implementacija novog ili značajno unapređenog proizvoda, usluge ili procesa, uključujući ali ne ograničavajući se na procese proizvodnje i građenja, novu tržišnu metodu ili novu organizacionu metodu u poslovnim praksama, organizaciji radnih mesta ili spoljnim odnosima, između ostalog, u cilju da se pomogne u rešavanju društvenih izazova ili kao podrška pametnom, održivom i inkluzivnom rastu. Partnerstvo za inovacije ima za cilj razvoj inovativnih dobara, usluga ili radova i njihovu naknadnu nabavku pod uslovom da je u skladu sa stepenom izrade i maksimalnim troškovima dogovorenim između naručioca i učesnika u partnerstvu za inovacije.

 • ISO 14001

  Pogledaj Sistem menadžmenta životnom sredinom.

 • Klasifikacija hemikalija

  Hemikalije (supstance i smeše) koje poseduju opasna svojstva podležu obavezi klasifikacije primenom kriterijuma za klasifikaciju kada im se dodeljuju jedna ili više klasa opasnosti u skladu sa UN GHS sistemom, odnosno evropskim i domaćim propisima koji uređuju oblast upravljanja hemikalijama. Klasifkaciju čine klasa i kategorija opasnosti i obaveštenje o opasnosti (H oznaka). Više o klasifikaciji hemikalija može se naći na web stranici ALHem-a.

 • Kow

  Parametar za određivanje bioakumulacije neke supstance u vodenim organizmima. Usled bioakumulacije supstanci u vodenim organizmima može doći do pojave toksičnih efekata tokom dužeg vremenskog perioda čak i kada su stvarne koncentracije u vodi niske. Kow je koeficijent raspodele oktanol/voda, a izražava se kao log Kow.

 • Kriterijum za dodelu ugovora

  Kriterijumi za dodelu ugovora su kriterijumi na osnovu kojih će naručilac uporediti ponude i zasnovati svoju dodelu.
  Prema pravilima EU o nabavkama koja su inkorporirana u Zakon o javnim nabavkama, mogu se koristiti sledeći kriterijumi za dodelu ugovora: „najniža cena“,“troškovi primenom pristupa troškovne efikasnosti, kao što je trošak životnog ciklusa” i “odnos cene i kvaliteta, odnosno troška i kvaliteta”. Tamo gde su izabrani kriterijumi odnosa cene i kvaliteta ili cene i troška, primenjuje se princip „ekonomski najpovoljnije ponude“ kroz odnos cene i drugih kriterijuma ili podkriterijuma. Relevantni ekološki kriterijumi mogu se dodati ili kao instrument za međusobno upoređivanje zelenih ponuda (u slučaju kada tehničke specifikacije ugovor definišu kao “zeleni”) ili kao način uvođenja ekološkog elementa i davanja određenog značaja. Kriterijumi se određuju kao odnos cene i kvaliteta, odnosno troška i kvaliteta koji se ocenjuje na osnovu kriterijuma, uključujući između ostlaih i ekološke aspekte, povezane sa predmetom ugovora o javnoj nabavci, koji naročito mogu da obuhvate i ekološke i inovativne karakteristike.

 • Kriterijum za kvalitativni izbor privrednog subjekta

  Kriterijumi za kvalitativni odabir naručilaca su obavezni i dodatni uslovi koje ponuđač mora da ispuni kako bi učestvovao u postupku javne nabavke. Naručilac je dužan da isključi privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako utvrdi da je privredni subjekt u periodu od prethodne dve godine od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava, povredio obaveze u oblasti zaštite životne sredine i obaveze u skladu s odredbama međunarodnih konvencija koje je Republika Srbija prihvatila.

 • LCC (Life Cycle Costing)- Troškovi životnog ciklusa

  (eng. “Life cycle costing”) -Troškovi životnog ciklusa. Procena troškova robe, dobara ili usluge tokom njihovog čitavog životnog ciklusa. Napomena: Za više informacija videti član 134 Zakona o javnim nabavkama

 • Nacionalni Akcioni Plan (NAP) za ZeJN

  Nacionalni akcioni plan (NAP) za ZeJN predstavlja strateški dokument kojim država pokazuje jasnu nameru za ozelenjavanje javnih nabavki. Dokumentom se definišu prioritetne nabavne kategorije za uključivanje ekoloških kriterijuma u postupke javnih nabavki, strateški ciljevi za svaku prioritetnu nabavnu kategoriju, mere i aktivnosti, identifikuju akteri, postavljaju rokovi i vrši procena i obezbeđivanje izvora finansiranja.

 • Obeleževanje hemikalija

  U postupku klasifikacije opasnim hemikalijama (supstance i smeše) se dodaju elementi obeležavanja koji odgovaraju klasi opasnosti, kao što su piktogram (grafički prikaz opasnosti), odgovarajuće oznake i tekst koji ukazuje na opasna svojstva hemikalija (obaveštenja o opasnostima, reč upozorenja,obaveštenja o merama predostrožnosti), a koja se moraju prikazati na etiketi. Više o obeležavanju hemikalija može se naći na web stranici ALHem-a.

 • Održive javne nabavke

  Proces u kojem naručioci uzimaju u obzir sva tri stuba održivog razvoja (ekonomski, socijalni i ekološki), prilikom nabavke dobara, usluga ili radova. ISO 20400:2017 Održive nabavke.

 • Oznaka

  Svaki dokument, sertifikat ili atest kojim se potvrđuje da dobra, usluge ili radovi, procesi ili postupci zadovoljavaju određene zahteve za oznaku;

 • PEFC shema sertifikacije

  (engl. Programme for the Endorsement of Forest Certification – PEFC); Sertifikat koji se izdaje od strane Programa za odobrenje sertifikacija šuma (Programme for Endorsement of Forest Certification) i koji je, pored FSC, jedan od najmasovnije primenjenih šema sertifikacije. Potvrđuje da sirovine od drveta potiču iz šuma koje su sertifikovane u skladu sa jednim od PEFC™ sistema za sertifikaciju odnosno da zadovoljavaju kriterijume PEFC™ Chain of custody standarda (Lanac nadzora).

 • Samodeklarišuća tvrdnja u vezi sa životnom sredinom

  (eng. self-declared environmental claim) -Tvrdnja u vezi sa životnom sredinom koja je sačinjena bez sertifikacije treće nezavisne strane, od strane proizvođača, uvoznika, distributera, prodavaca ili bilo koga drugog ko ima koristi od ovakve tvrdnje. Ref. SRPS ISO 14021:2017 Oznake i deklaracije koje se odnose na životnu sredinu – Samodeklarišuće tvrdnje u vezi sa životnom sredinom (označavanje koje se odnosi na životnu sredinu tipa II)

 • Sistem upravljanja zaštitom životne sredine

  Stari termin za Sistem menadžmenta životnom sredinom.

 • Sistem menadžmenta životnom sredinom

  Deo sistema menadžmenta organizacije koji se koristi za menadžment aspektima životne sredine, ispunjavanje obaveza za usklađenost i bavljenje rizicima i prilikama.
  Međunarodni standard za sisteme menadžmenta životnom sredinom je ISO 14001:2015 “Sistemi menadžmenta životnom sredinom – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje”. Svrha ISO 14001 standarda jeste da organizacijama obezbedi okvir da zaštite životnu sredinu i da odgovore na izmene stanja životne sredine u ravnoteži sa društveno-ekonomskim potrebama. Standard u sebi sadrži zahteve (od tačke 4-10) čije ispunjenje u okviru organizacije može da se proveri preko treće strane (da se ostvari sertifikacija sistema menadžmenta životnom sredinom preko treće strane za organizaciju i izda odgovarajući sertifikat). Neki od zahteva su uspostavljanje Politike životne sredine, identifikacija aspekata životne sredine i određivanje značajnosti aspekata, definisanje odgovarajućih ciljeva, identifikacija rizika i prilika, identifikacija potreba i očekivanja relevantnih zainteresovanih strana, identifikacija i vrednovanje usklađenosti sa odgovarajućim zakonskim i drugim zahtevima itd.
  Sem za ISO 14001, organizacije se mogu odlučiti i za EMAS (Eco Management and Audit Scheme). EMAS je definisan odgovarajućim uredbama EU i u sebi sadrži sve zahteve ISO 14001:2015 (prilog II-A). EMAS je značajno zahtevniji od ISO 14001:2015. Organizacije iz Srbije mogu ostvariti EMAS registraciju (EMAS, iako uredba EU, nije više ograničen samo na organizacije iz zemalja ćlanica EU).

 • Supstance koje izazivaju zabrinutost

  (eng. “substances of very high concern”) skr. SVHC
  Supstance koje se nalaze na Listi supstanci koje izazivaju zabrinutost ili na Listi kandidata za supstance koje izazivaju zabrinutost. U skladu sa CLP Uredbom klasifikovane su kao karcinogene, mutagene i/ili toksične po reprodukciju, PBT (perzistentne, bioakumulativne ili toksične), vPvB (veoma perzistentne i/ili veoma bioakumulativne), i/ili endokrini disruptori (remetioci hormonskog sistema).

 • TCF karakteristika papira

  (engl. Totally Chlorine Free) – TCF; Papir sa TCF karakteristikama podrazumeva da je prilikom proizvodnje papira postupak beljenja papira izvršen u potpunosti bez hlora/hlornih jedinjenja.

 • Tehnička specifikacija

  Tehničke specifikacije pružaju jasan, tačan i potpun opis zahteva i standarda kojima roba, radovi ili usluge treba da budu u skladu. Prema Direktivama o nabavkama (2014/24 / EU i 2014/25 / EU), naručioci mogu da definišu potrebne karakteristike robe, radova ili usluga, kao što su nivo kvaliteta, nivo zaštite životne sredine, dizajn za sve zahteve (uključujući pristupačnost za osobe sa invaliditetom) ) i drugi parametri. Postoji čitav niz mogućnosti kako to učiniti, uključujući pozivanje na standarde ili funkcionalne zahteve, kao i karakteristike životne sredine.

 • Tehnički i stručni kapacitet

  Tehnički i stručni kapacitet odnose se na izvršene ugovore koji dokazuju poseban uslov za izvršenje konkretne javne nabavke, spisak izvedenih radova, isporučenih dobara ili izvršenih usluga,i podatke o posebno angažovanim stručnim licima koji su neophodni za izvršenje ugovora a koji daju neku vrstu garancije da će se ugovor izvršiti sigurno i kvalitetno.

 • Toksičnost po vodene organizme

  Ekološki kriterijum broj 1 za ispunjenje zahteva za dobijanje EU ekoznaka za sredstva za čišćenje tvrdih površina. Zasniva se na određivanju kritične zapremine razblaženja hronično (eng. critical dilution volume, skr. CDV). Putem CDV se procenjuje uticaj na slatkovodne organizme kroz količinu vode koja je potrebna za razblaženje sredstva za čišćenje do koncentracije koja nema nikakvih predvidivih štetnih uticaja na vodene organizme. Detaljnije o ovom kriterijumu možete naći u Pravilniku o bližim uslovima, kriterijumima i postupku za dobijanje prava na korišćenje ekološkog znaka, elementima, izgledu i načinu upotrebe ekološkog znaka za proizvode i usluge (Sl.glasnik RS, br. 49/2016.).

 • Tvrdnja u vezi sa životnom sredinom

  (eng. environmental claim) – Stav, simbol ili grafička oznaka koja ukazuje na aspekt životne sredine proizvoda, njegove komponente ili ambalaže. Napomena: Tvrdnja u vezi sa životnom sredinom može da bude na oznakama proizvoda ili ambalaže, u dokumentaciji o proizvodu, u tehničkim časopisima, reklamama, medijima, telemarketingu, kao i u digitalnim ili elektronskim medijima kao što je internet.
  Ref. SRPS ISO 14021:2017 Oznake i deklaracije koje se odnose na životnu sredinu – Samodeklarišuće tvrdnje u vezi sa životnom sredinom (označavanje koje se odnosi na životnu sredinu tipa II).

 • UN GHS

  (eng. Globally Harmonized System – GHS) Globalno Harmonizovan Sistem za klasifikaciju, obeležavanje i pakovanje hemikalija UN.

 • VTA sporazum

  VTA (engl. Voluntary Partnership Agreement); Bilateralni trgovinski sporazum između EU i trećih zemalja, odn. sporazumi o dobrovoljnom partnerstvu EU sa zemljama izvoznicima drveta. U okviru VPA, zemlja partner pristaje da izvozi samo drvne proizvode od legalno posečenog drveta (iz zakonitih izvora)u EU, dok se EU slaže da će verifikovanim drvenim proizvodima (sa FLEGT dozvolom) omogućiti automatski pristup tržištu EU.

 • Zahtevi za oznaku

  Zahtevi koje dobra, usluge ili radovi, procesi ili postupci treba da ispune da bi dobili odgovarajuću oznaku;
  Naručilac može da zahteva odgovarajuće oznake kao dokaz da dobra, usluge ili radovi odgovaraju traženim karakteristikama, pod određenim uslovima.

 • Zelene javne nabavke (ZeJN)

  Proces u kojem javni sektor nastoji da nabavi dobra, usluge i radove sa smanjenim uticajem na životnu sredinu tokom njihovog životnog ciklusa u odnosu na dobra, usluge i radove iste primarne funkcije koja bi inače bila nabavljena. Ref. Evropska komisija: Saopštenje”Javne nabavke za bolju životnu sredinu” (COM (2008) 400).

 • Životni ciklus

  Def.(zakon o javnim nabavkama): Životni ciklus su sve uzastopne i/ili međusobno povezane faze, uključujući potrebno istraživanje i razvoj, proizvodnju, trgovinu i uslove trgovine, prevoz, korišćenje i održavanje tokom trajanja dobara ili radova ili pružanja usluge, od pribavljanja sirovina ili generisanja resursa do odlaganja, uklanjanja i završetka usluge ili upotrebe;
  Def. (SRPS ISO 14001:2015): Životni ciklus su uzastopne i međusobno povezane faze sistema proizvoda (ili usluge), od nabavke sirovina ili dobijanja sirovina iz prirodnih resursa, do krajnjeg odlaganja. Napomena: Faze životnog ciklusa obuhvataju: nabavku sirovina, projektovanje, proizvodnju, transport/isporuku, korišćenje, tretman na kraju životnog veka i konačno odlaganje.