Projekat Zelene Javne Nabavke doprinosi sprovođenju politike zelenih javnih nabavki na različitim nivoima društva jačanjem kapaciteta javnih naručioca, organa vlasti, ali i organizacija civilnog društva za primenu zelenih kriterijuma za nabavku robe i usluga.

Takođe i podizanjem svesti šire javnosti i drugih zainteresovanih strana uključenih u ovaj proces kako bi se smanjio štetan uticaj na zdravlje i životnu sredinu i pokrenule uštede javnih sredstava.

Šta su zelene javne nabavke?

ZELENE JAVNE NABAVKE se definišu kao „proces u kojem javni sektor/naručioci nastoje da nabave dobra, usluge i radove sa smanjenim uticajem na životnu sredinu tokom njihovog životnog ciklusa iste primarne funkcije u odnosu na dobra, usluge i radove koja bi inače bila nabavljena“.

Zbog jedinstvenosti tržišta i u cilju smanjenja opterećenja naručilaca i ponuđača, EU je razvila zajedničke ekološke kriterijume, odnosno kriterijume za zelene javne nabavke (eng. GPP-Green Public Procurement criteria) i u ovom momentu su dostupni za 20 grupa proizvoda i usluga. Ažuriraju se u skladu sa promenama EU zakonodavstva, najnovijim naučnim podacima o proizvodima i novim tehnologijama i promenama na tržištu.

Za svaku grupu proizvoda ili usluga su definisani osnovni i sveobuhvatni kriterijumi.

Kome je namenjena obuka?

Obuka je prvenstveno namenjena javnom sektoru- donosiocima odluka u organima javne vlasti, službenicima za javne nabavke, kao i ostalim zainteresovanim licima u organizacijama koji žele da unaprede svoje postupke nabavki. Pored toga, obuka je namenjena i privatnom sektoru – ponuđačima koji planiraju da ozelene svoje proizvode i usluge.

Koji je cilj ove obuke?

Cilj ove obuke jeste da upozna polaznike sa konceptom i benefitima zelenih javnih nabavki, da doprinese razumevanju zelenih kriterijuma, kao i da im predstavi mogućnosti kako da ove kriterijume integrišu u postupke javnih nabavki u Srbiji.

Publikacije

null

ZELENE JAVNE NABAVKE U REPUBLICI SRBIJI

ZELENE JAVNE NABAVKE U REPUBLICI SRBIJI

null

ZELENE JAVNE NABAVKE PRIMERI DOBRE PRAKSE IZ EU

ZELENE JAVNE NABAVKE PRIMERI DOBRE PRAKSE IZ EU

null

ZELENE JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ CSO MAPIRANJE

ZELENE JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ CSO MAPIRANJE

null

SMERNICE ZA ZELENE JAVNE NABAVKE

SMERNICE ZA ZELENE JAVNE NABAVKE

Vodiči za Zelene Javne Nabavke