Projekat Zelene Javne Nabavke doprinosi sprovođenju politike zelenih javnih nabavki na različitim nivoima društva jačanjem kapaciteta javnih naručioca, organa vlasti, ali i organizacija civilnog društva za primenu zelenih kriterijuma za nabavku robe i usluga.

Takođe i podizanjem svesti šire javnosti i drugih zainteresovanih strana uključenih u ovaj proces kako bi se smanjio štetan uticaj na zdravlje i životnu sredinu i pokrenule uštede javnih sredstava.

Šta su zelene javne nabavke?

ZELENE JAVNE NABAVKE se definišu kao „proces u kojem javni sektor/naručioci nastoje da nabave dobra, usluge i radove sa smanjenim uticajem na životnu sredinu tokom njihovog životnog ciklusa iste primarne funkcije u odnosu na dobra, usluge i radove koja bi inače bila nabavljena“.

Zbog jedinstvenosti tržišta i u cilju smanjenja opterećenja naručilaca i ponuđača, EU je razvila zajedničke ekološke kriterijume, odnosno kriterijume za zelene javne nabavke (eng. GPP-Green Public Procurement criteria) i u ovom momentu su dostupni za 20 grupa proizvoda i usluga. Ažuriraju se u skladu sa promenama EU zakonodavstva, najnovijim naučnim podacima o proizvodima i novim tehnologijama i promenama na tržištu.

Za svaku grupu proizvoda ili usluga su definisani osnovni i sveobuhvatni kriterijumi.

Kome je namenjena obuka?

Obuka je prvenstveno namenjena javnom sektoru- donosiocima odluka u organima javne vlasti, službenicima za javne nabavke, kao i ostalim zainteresovanim licima u organizacijama koji žele da unaprede svoje postupke nabavki. Pored toga, obuka je namenjena i privatnom sektoru – ponuđačima koji planiraju da ozelene svoje proizvode i usluge.

Koji je cilj ove obuke?

Cilj ove obuke jeste da upozna polaznike sa konceptom i benefitima zelenih javnih nabavki, da doprinese razumevanju zelenih kriterijuma, kao i da im predstavi mogućnosti kako da ove kriterijume integrišu u postupke javnih nabavki u Srbiji.

Publikacije

Vodiči za Zelene Javne Nabavke