Projekat Zelene Javne Nabavke doprinosi sprovođenju politike zelenih javnih nabavki na različitim nivoima društva jačanjem kapaciteta javnih naručioca, organa vlasti, ali i organizacija civilnog društva za primenu zelenih kriterijuma za nabavku robe i usluga.

Takođe i podizanjem svesti šire javnosti i drugih zainteresovanih strana uključenih u ovaj proces kako bi se smanjio štetan uticaj na zdravlje i životnu sredinu i pokrenule uštede javnih sredstava.

Strateški aspekt, procena potreba i analiza tržišta

Strateški aspekt, procena potreba i analiza tržišta

U okviru ovog modula, učesnici će imati priliku da da se upoznaju sa konceptom strateških javnih nabavki, kao i da sagledaju strateške aspekte pri planiranju (zelenih) javnih nabavki. Predstavićemo strateški pristup i osnovne element neophodne za planiranje javnih nabavki, interni akt o procesu planiranja i sprovođenja JN, i mogućnosti za uključivanje zelenih kriterijuma. Kao deo procesa planiranja nabavki, učesnici će dobiti metodološke osnove za, ispitivanje potreba naručioca i ispitivanje tržišta (metode, prednosti).

Preduslovi za pohađanje: Uvod u Zelene javne nabavke

Prezentacija

Video Lekcija